وحى چیست ؟ - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
وحى چیست ؟


وحـى بـه مـعـنـاى ، سـخـن و پـیامى است که پنهانى و با اشاره ادا شود به گونه اى که تنها مـخاطب و گیرنده وحى از مفهوم و محتواى آن پیام آگاهى یافته و مقصود فرستنده را دریافت مى کند.
پـیـامـبـران بـا اسـتـعـدادى که دارند، پیامهاى ((وحى )) را از مبداء آفرینش دریافت مى کنند. این پـیـامـهـا چـنـان روشـن و روشنگرند که سراسر وجودشان را روشن مى کند و حقایقى را که از ما پنهان است ، بر آنها آشکار و عیان مى سازد.
آنـان بـه وسـیـله ایـن پیامهاى روشن از حقایقى باخبر مى شوند که انسانهاى دیگر از آنها بى خـبـرنـد و ((نـبـوّت )) هـمـیـن دریافت پیام است و به فرمان خداوند به دیگران ابلاغ مى کنند و رسالت ، ابلاغ پیام است .