ای دوست رحم به تنهای ما کن - مشق عاشقی
ای دوست رحم به تنهای ما کن