خودسازى - مشق عاشقی
خودسازى

خودسازى


منظور از خودسازى ، (پیراستن خود از زشتى ها و آراستن به خوبى ها)ست که علماى اخلاق از آن بـه (تـخـلیـه و تـحـلیه ) تعبیر مى کنند. انسان سازى در مرحله نخست کارى خدایى است و آفـریـدگـار جهان با اسم شریف (ربّ) متکفّل پرورش و تربیت همه آفریدگان خویش است و درباره تربیت انسان نیز فرمود:
(... وَ لَوْ لا فـَضـْلُ اللّهِ عـَلَیـکـُم وَ رَحـْمـَتـُهُ مـا زَکـى مـِنْکُم مِنْ اَحَدٍ اَبَداً وَ لکِنَّ اللّهَ یُزَکّى مَنْ یَشاءُ)
*
اگـر فضل و رحمت الهى شامل حال شما نبود، یک نفر از شما هم پاک نمى شد و لیکن خدا هر کس را که بخواهد، تزکیه مى کند.
تـزکـیـه الهـى تـا حـدودى بـه شـکـل تـکـویـنى مى تواند باشد ولى مشیّت او بیشتر از طریق تـشـریـع تـحـقـّق مـى یـابـد چـنان که درباره بزرگ ترین پیامبرش واژه رحمت به کاربرد و فرمود:  (وَ ما اَرْسَلْناکَ اِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ)
***
ما تو را جز رحمت براى جهانیان نفرستادیم .
بـنـابـراین فرستادگان الهى ، ماءموران خدا براى تزکیه مردم هستند و آنان با تعلیم معارف الهـى و تـبـلیـغ پـیـام هـا و حـکـمـت هـاى او، هـمـچـنـیـن در مـیـدان عـمـل و ارائه بـهترین الگوهاى عملى ، راه هاى خودسازى را براى امّت خویش ترسیم مى کنند و زمـیـنـه هـاى اجراى مشیت خدا را فراهم مى سازند درباره این رسالتِ پیامبر اسلام (ص )در قرآن آمده است : (لَقـَد مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنینَ اِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهْم آیاتِهِ وَ یُزَکّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ...)
***
خـداونـد بـر مـؤ مـنان منّت نهاد که در میان آنان ، پیامبرى از خودشان برانگیخت که آیات خدا را براى آنان تلاوت کند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد.
مرحله دوم خودسازى به اختیار و استعداد انسان بستگى دارد؛ اگر کسى زمینه هاى هدایت و رشد و تـکـامل روحى خویش را با هدایت و تربیت تکوینى و تشریعى الهى هماهنگ سازد و با برداشتن گـام هـاى نـخـسـتـیـن ، شـایـسـتـگـى خـویـش را نـشـان دهـد، رحـمـت و فـضـل بـى نـهـایـت الهـى شـامـل حـالش مـى گـردد و او را بـه سرمنزل مقصود راهنمایى مى کند.

 * نور (24)، آیه 21.
 ** انبیا (21)، آیه 107.
 *** آل عمران (3)، آیه 164.