طالبان اسراییلی - مشق عاشقی
طالبان اسراییلی

               

        

طالبان اسراییلی

برای طالبان پرورش یافته در مراکز امنیتی پاکستان و مسلح شده با امکانات عربستان ، مهم گرفتن جان مسلمین است ، فرق نمی کند در پاکستان باشد یا افغانستان . تفاوت حادثه کویته با حوادث دیگر تروریستی طالبان ، افزایش تردید مسلمانان به اسراییلی بودن قوم طالبان است.