اشک عاشق دیدن نداره - مشق عاشقی
اشک عاشق دیدن نداره