همنشین عاشقان - مشق عاشقی
X
تبلیغات
رایتل
همنشین عاشقان

عیسى (ع) به قومى بگذشت . آنان را نزار و ضعیف دید . گفت: ((شما را چه رسیده است که چنین آشفته‏اید؟ )) گفتند: (( از بیم عذاب خداى‏تعالى بگداختیم .)) گفت: ((حق است بر خداى تعالى که شما را از عذاب خود ایمن کند.)) و به قومى دیگر بگذشت نزارتر و ضعیف‏تر .
گفت: ((شما را چه رسیده است؟ )) گفتند: (( آرزوى بهشت ما را بگداخت .)) گفت: (( حق است بر خداى تعالى که شما را به آرزوى خویش رساند.)) و به قومى دیگر بگذشت از این هر دو قوم، ضعیف‏تر و نزارتر و روى ایشان از نور مى‏تافت. گفت: (( شما را چه رسیده است؟ )) گفتند: (( ما را دوستى خداى تعالى بگداخت .)) با ایشان نشست و گفت: (( شمایید مقربان. خداوند مرا به همنشینى با شما فرمان داده است.))

 - غزالى، کیمیاى سعادت، ج 2، ص 571، با اندکى تغییر در الفاظ،